Philippine Standard Time
 

Paano protektahan ang sarili nula sa paglanghap ng abo ng bulkan

Paano protektahan ang

sarili mula sa paglanghap

ng binubugang abong bulkan

Paano ang tamang pagsuot ng facemask

Paano ang tamang 

pagsuot ng facemask

-->